xã Xuân Thắng thực hiện tốt Nghị quyết số 09/NQ-TU về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững"

Ngày 07/11/2018 15:16:55

xã Xuân Thắng thực hiện tốt Nghị quyết số 09/NQ-TU về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững"

Xã Xuân Thắngthực hiện tốt Nghị quyết 09/NQ-TU
về “
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững”

Nghị quyết 09 (NQ09) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020” lời giải cho “bài toán khó” công tác giảm nghèo. Cùng với các chính sách giảm nghèo của trung ương, NQ 09 là bước cụ thể hóa, kịp thời, đáp ứng “đơn đặt hàng” của thực tiễn, tạo ra “động lực mới”, “là cơ hội và điều kiện, bước đột phá cho hộ nghèo tự lực vươn lên phát triển kinh tế, tăng thu nhập, thụ hưởng các chính sách xã hội nhằm cải thiện và nâng cao đời sống của người dân ở các huyện miền núi”.

Xuân Thắng nằm ở phía nam của huyện Thường Xuân, là xã miền núi đặc biệt khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất lâm - nông nghiệp; toàn xã có 07 thôn với 1.030 hộ, dân số 4.557 người, trong đó: dân tộc thái chiếm 95,9%, dân tộc kinh chiếm 3,7%, còn lại các dân tộc khác 0,4%. Xã có tổng diện tích tự nhiên 4.104,67ha ha, địa hình chia cắt, phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, mặt bằng dân trí thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao năm 2013 chiếm 55,12%. NQ 09 như một “nguồn sinh khí mới” Cấp ủy, Chính quyền địa phương nghiêm túc quán triệt, phổ biến, triển khai, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác giảm nghèo đã có chuyển biến tích cực.

Xã Xuân Thắng (huyện Thường Xuân) tập trung, đẩy mạnh phát triển kinh tế, lấy hiệu quả của phát triển kinh tế để giảm nghèo nhanh và bền vững; bên cạnh đó chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn, giữ gìn và phát huy truyền thống bản sắc văn hóa.

Để cụ thể hóa, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, bằng quyết tâm chính trị cao, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân. Cấp ủy, Chính quyền địa phương, đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thông qua bốn Chương trình trọng tâm: “nâng cao năng lực công tác của hệ thống chính trị; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nguồn nhân lực gắn với công tác giảm nghèo; bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển bền vững”, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế tạo ra sự đột phát trong công tác giảm nghèo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của NQ 09 đề ra.

Sau gần 5 năm thực hiện NQ 09, xã Xuân Thắng đã đạt được kết quả cụ thể và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, bức tranh tổng thể kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân, bộ mặt nông thôn miền núi xã Xuân Thắng có nhiều khởi sắc; giá trị tăng thêm trung bình hàng năm ước tính đạt 15%, thu nhập bình quân đầu người năm 2013 khoảng 6 triệu đồng, đến năm 2018 đã tăng lên 11,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 5,91/năm (từ 55,12% năm 2013 xuống còn 25,55% năm 2018). Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện NQ 09, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Xuân Thắng đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.


Lê Doãn Trình
Công chức Văn hóa – Xã hội (LĐ-TB&XH)

xã Xuân Thắng thực hiện tốt Nghị quyết số 09/NQ-TU về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững"

Đăng lúc: 07/11/2018 15:16:55 (GMT+7)

xã Xuân Thắng thực hiện tốt Nghị quyết số 09/NQ-TU về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững"

Xã Xuân Thắngthực hiện tốt Nghị quyết 09/NQ-TU
về “
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững”

Nghị quyết 09 (NQ09) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020” lời giải cho “bài toán khó” công tác giảm nghèo. Cùng với các chính sách giảm nghèo của trung ương, NQ 09 là bước cụ thể hóa, kịp thời, đáp ứng “đơn đặt hàng” của thực tiễn, tạo ra “động lực mới”, “là cơ hội và điều kiện, bước đột phá cho hộ nghèo tự lực vươn lên phát triển kinh tế, tăng thu nhập, thụ hưởng các chính sách xã hội nhằm cải thiện và nâng cao đời sống của người dân ở các huyện miền núi”.

Xuân Thắng nằm ở phía nam của huyện Thường Xuân, là xã miền núi đặc biệt khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất lâm - nông nghiệp; toàn xã có 07 thôn với 1.030 hộ, dân số 4.557 người, trong đó: dân tộc thái chiếm 95,9%, dân tộc kinh chiếm 3,7%, còn lại các dân tộc khác 0,4%. Xã có tổng diện tích tự nhiên 4.104,67ha ha, địa hình chia cắt, phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, mặt bằng dân trí thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao năm 2013 chiếm 55,12%. NQ 09 như một “nguồn sinh khí mới” Cấp ủy, Chính quyền địa phương nghiêm túc quán triệt, phổ biến, triển khai, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác giảm nghèo đã có chuyển biến tích cực.

Xã Xuân Thắng (huyện Thường Xuân) tập trung, đẩy mạnh phát triển kinh tế, lấy hiệu quả của phát triển kinh tế để giảm nghèo nhanh và bền vững; bên cạnh đó chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn, giữ gìn và phát huy truyền thống bản sắc văn hóa.

Để cụ thể hóa, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, bằng quyết tâm chính trị cao, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân. Cấp ủy, Chính quyền địa phương, đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thông qua bốn Chương trình trọng tâm: “nâng cao năng lực công tác của hệ thống chính trị; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nguồn nhân lực gắn với công tác giảm nghèo; bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển bền vững”, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế tạo ra sự đột phát trong công tác giảm nghèo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của NQ 09 đề ra.

Sau gần 5 năm thực hiện NQ 09, xã Xuân Thắng đã đạt được kết quả cụ thể và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, bức tranh tổng thể kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân, bộ mặt nông thôn miền núi xã Xuân Thắng có nhiều khởi sắc; giá trị tăng thêm trung bình hàng năm ước tính đạt 15%, thu nhập bình quân đầu người năm 2013 khoảng 6 triệu đồng, đến năm 2018 đã tăng lên 11,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 5,91/năm (từ 55,12% năm 2013 xuống còn 25,55% năm 2018). Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện NQ 09, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Xuân Thắng đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.


Lê Doãn Trình
Công chức Văn hóa – Xã hội (LĐ-TB&XH)

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)