Thông báo thời gian làm việc giờ mùa đông

Ngày 22/10/2019 14:36:03

Thông báo thời gian làm việc giờ mùa đông

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ XUÂN THẮNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Thời gian làm việc giờ mùa đông

Căn cứ Điều 104 của Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về thời giờ làm việc bình thường;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số Điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

Ủy ban nhân dân xã Xuân Thắng thông báo đến cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan việc thực hiện giờ làm việc mùa đông như sau:

Thực hiện giờ làm việc từ ngày 15/10/2019 đến hết ngày 15/4/2020.

+ Buổi sáng làm việc từ:7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.

+ Buổi chiều làm việc từ:13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

Uỷ ban nhân dân xã Xuân Thắng thông báo đến cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan và nhân dân trên địa bàn xã nắm bắt, thực hiện.

Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách, các đoàn thể Chính trị - Xã hội thực hiện nghiêm túc thời gian nêu trên.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Xuân Lập

Thông báo thời gian làm việc giờ mùa đông

Đăng lúc: 22/10/2019 14:36:03 (GMT+7)

Thông báo thời gian làm việc giờ mùa đông

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ XUÂN THẮNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Thời gian làm việc giờ mùa đông

Căn cứ Điều 104 của Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về thời giờ làm việc bình thường;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số Điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

Ủy ban nhân dân xã Xuân Thắng thông báo đến cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan việc thực hiện giờ làm việc mùa đông như sau:

Thực hiện giờ làm việc từ ngày 15/10/2019 đến hết ngày 15/4/2020.

+ Buổi sáng làm việc từ:7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.

+ Buổi chiều làm việc từ:13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

Uỷ ban nhân dân xã Xuân Thắng thông báo đến cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan và nhân dân trên địa bàn xã nắm bắt, thực hiện.

Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách, các đoàn thể Chính trị - Xã hội thực hiện nghiêm túc thời gian nêu trên.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Xuân Lập
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)