“Xây dựng mô hình bảo tồn và nhân rộng giống vịt bầu bản địa xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2015”.

Ngày 30/11/2014 20:03:38

Xuân Thắng là một xã có diện tích tự nhiên lớn, dân số đông .Tuy nhiên, tỉ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất chủ yếu mang tính tự cung tự cấp, năng suất và hiệu quả kinh tế thấp. Cơ cấu vật nuôi chưa đa dạng, người dân địa phương cũng chưa mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm các mô hình kinh tế mới đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn thay thế thói quen canh tác sản xuất và chăn nuôi cũ chưa có hiệu quả kinh tế cao. Hiện tại người dân điạ phương cũng đang nuôi một số gia súc gia cầm nhưng tính chất quy mô nhỏ lẻ, manh mún, chưa được tập huấn về khoa học kỹ thuật thường xuyên nên chưa mang lại kinh tế cao. Qua khảo sát thực tế tại các thôn trong xã rất nhiều hộ dân có các điều kiện thuận lợi để thực hiện mô hình Nuôi vịt bầu , đó là thuận lợi về diện tích đất ao, vườn rộng, gần nhà, nguồn nhân lực dồi dào, người dân cũng đã ít nhiều có kinh nghiệm trong chăn nuôi giống vịt bầu bản địa.


I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu chung:

Tạo sự chuyễn biến mới đa dạng hơn trong cơ cấu vật nuôi của địa phương dần dần tiến tới ưu tiên nuôi trồng các loại vật nuôi ngắn ngày, cho thu nhập ổn định và có giá trị kinh tế cao nhằm hướng tới một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, thay thế nền sản xuất lạc hậu tự cung tự cấp.

2.Mục tiêu cụ thể:

Tháng 7/2014 – 11/2014, xây dựng thành công mô hình nuôi vịt ở 30 hộ gia đình trên 3 thôn Tân Thắng, Tân Thọ, thôn Dín của xã Xuân Thắng.

Tháng 12/2014 - 01/ 2015, nhân rộng mô hình từ 30 hộ lên 50 - 60 hộ gia đình.

3. Các chỉ tiêu.

Phấn đấu đến tháng 12/2014, tỉ lệ hộ gia đình thực hiện thành công mô hình đạt 90 %, trong đó mỗi hộ gia đình bán vịt thịt đạt từ 100 kg trở lên, vịt mái đẻ trứng đạt 500 – 800 quả và nở thành vịt con khoẻ mạnh đạt 500 – 700 con.

II.QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:

1. Quy mô:

Đề án thực hiện ở quy mô 30 hộ gia đình ở thôn Tân Thắng, Tân Thọ và thôn Dín.

2. Địa điểm thực hiện đề án: Các hộ gia đình được bình xét tham gia mô hình.

3. Thời gian thực hiện đề án:

Giai đoạn 1: Từ tháng 7/2014 - 11/2014, triển khai mô hình ở 30 hộ gia tham gia mô hình.

Giai đoạn 2: Từ tháng 12/2014 - 01/2015, Đánh giá tổng kết hiệu quả mô hình và nhân rộng mô hình trong toàn xã.
III. KINH PHÍ :
Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí của đề án : 310.000.000 đ

Trong đó: Vốn nhà nước hố trợ: 160.000.000 đ

----------------Bùi Văn Lượng-Văn phòng HĐND-UBND xã Xuân Thắng, Tháng 11/2014-----------------“Xây dựng mô hình bảo tồn và nhân rộng giống vịt bầu bản địa xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2015”.

Đăng lúc: 30/11/2014 20:03:38 (GMT+7)

Xuân Thắng là một xã có diện tích tự nhiên lớn, dân số đông .Tuy nhiên, tỉ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất chủ yếu mang tính tự cung tự cấp, năng suất và hiệu quả kinh tế thấp. Cơ cấu vật nuôi chưa đa dạng, người dân địa phương cũng chưa mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm các mô hình kinh tế mới đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn thay thế thói quen canh tác sản xuất và chăn nuôi cũ chưa có hiệu quả kinh tế cao. Hiện tại người dân điạ phương cũng đang nuôi một số gia súc gia cầm nhưng tính chất quy mô nhỏ lẻ, manh mún, chưa được tập huấn về khoa học kỹ thuật thường xuyên nên chưa mang lại kinh tế cao. Qua khảo sát thực tế tại các thôn trong xã rất nhiều hộ dân có các điều kiện thuận lợi để thực hiện mô hình Nuôi vịt bầu , đó là thuận lợi về diện tích đất ao, vườn rộng, gần nhà, nguồn nhân lực dồi dào, người dân cũng đã ít nhiều có kinh nghiệm trong chăn nuôi giống vịt bầu bản địa.


I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu chung:

Tạo sự chuyễn biến mới đa dạng hơn trong cơ cấu vật nuôi của địa phương dần dần tiến tới ưu tiên nuôi trồng các loại vật nuôi ngắn ngày, cho thu nhập ổn định và có giá trị kinh tế cao nhằm hướng tới một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, thay thế nền sản xuất lạc hậu tự cung tự cấp.

2.Mục tiêu cụ thể:

Tháng 7/2014 – 11/2014, xây dựng thành công mô hình nuôi vịt ở 30 hộ gia đình trên 3 thôn Tân Thắng, Tân Thọ, thôn Dín của xã Xuân Thắng.

Tháng 12/2014 - 01/ 2015, nhân rộng mô hình từ 30 hộ lên 50 - 60 hộ gia đình.

3. Các chỉ tiêu.

Phấn đấu đến tháng 12/2014, tỉ lệ hộ gia đình thực hiện thành công mô hình đạt 90 %, trong đó mỗi hộ gia đình bán vịt thịt đạt từ 100 kg trở lên, vịt mái đẻ trứng đạt 500 – 800 quả và nở thành vịt con khoẻ mạnh đạt 500 – 700 con.

II.QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:

1. Quy mô:

Đề án thực hiện ở quy mô 30 hộ gia đình ở thôn Tân Thắng, Tân Thọ và thôn Dín.

2. Địa điểm thực hiện đề án: Các hộ gia đình được bình xét tham gia mô hình.

3. Thời gian thực hiện đề án:

Giai đoạn 1: Từ tháng 7/2014 - 11/2014, triển khai mô hình ở 30 hộ gia tham gia mô hình.

Giai đoạn 2: Từ tháng 12/2014 - 01/2015, Đánh giá tổng kết hiệu quả mô hình và nhân rộng mô hình trong toàn xã.
III. KINH PHÍ :
Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí của đề án : 310.000.000 đ

Trong đó: Vốn nhà nước hố trợ: 160.000.000 đ

----------------Bùi Văn Lượng-Văn phòng HĐND-UBND xã Xuân Thắng, Tháng 11/2014-----------------0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)