UBND

Ngày 27/09/2013 11:15:17

I. LÃNH ĐẠO UBND

1.Chủ tịch:

Hoàng Trọng Lưu

Điện thoại:

Thư điện tử:

hoangtrongluu1975@gmail.com

2.Phó Chủ tịch:

Lò Xuân Lập

Điện thoại:

Thư điện tử:

loxuanlap.1977@gmail.com

3.Phó Chủ tịch:

Cầm Bá Kiều

Điện thoại:

Thư điện tử:

cambakieu.vxtx@gmail.com

II. CÁC BAN CỦA UBND

1.Văn Phòng – Thống kê

1.Văn phòng HĐND-UBND:

Bùi Văn Lượng

Điện thoại:

Thư điện tử:

Buivanluong24032604@gmail.com

2.Văn phòng UBND - TĐKT:

Bùi Văn Minh

Điện thoại:

Thư điện tử:

buivanminh1990th@gmail.com

3. Văn thư - Lưu trữ:

Lục Thị Minh

Điện thoại:

Thư điện tử:

minh41cnsh@gmail.com

2. Ban Địa chính

1. Địa chính Đất đai:

Vi Công Văn

Điện thoại:

Thư điện tử:

vicongvanxt@gmail.com

2. Địa chính NLN:

Lê Đình Sơn

Điện thoại:

Thư điện tử:

maianh0123@gmail.com

3. Địa chính Xây dựng - TNMT:

Vi Thành Luân

Điện thoại:

Thư điện tử:

thanhluankt05@gmail.com

3. Ban Tài chính - Ngân sách

1. Kế toán Ngân sách:

Lê Văn Hải

Điện thoại:

Thư điện tử:

4. Ban Văn hóa - Xã hội

1. Văn hóa - Xã hội:

Vi Hồng Quân

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Văn hóa - LĐTBXH:

Lê Doãn Trình

Điện thoại:

Thư điện tử:

doantrinh239@gmail.com

3. Dân tộc - Tôn giáo:

Lê Văn Khái

Điện thoại:

Thư điện tử:

levankhai1977@gmail.com

4. Chuyên trách VH-TDTT:

Vi Thiện Quang

Điện thoại:

Thư điện tử:

5. Cán bộ Phát thanh:

Vi Thị Bắc

Điện thoại:

Thư điện tử:

6. Cán bộ chính sách:

Vi Văn Doãn

Điện thoại:

Thư điện tử:

5. Ban Tư pháp - Hộ tịch

1. Tư pháp - Hộ tịch:

Lương Văn Tiên

Điện thoại:

Thư điện tử:

luongvantientp@gmail.com

2. Tư pháp - Hộ tịch:

Dương Thị Nhàn

Điện thoại:

Thư điện tử:

6. Ban BCHQS

1. Chỉ huy Trưởng:

Lữ Anh Tiến

Điện thoại:

Thư điện tử:

luanhtien72@gmail.com

2.Chỉ huy Phó:

Lương Văn Nhân

Điện thoại:

Thư điện tử:

7. Ban Công an

1. Trưởng Công an:

Lương Văn Ngọ

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Phó Trưởng Công an:

Vi Văn Bình

Điện thoại:

Thư điện tử:

conganxaxuanthang@gmail.com

3. Phó Trưởng Công an:

Lương Xuân Hiệp

Điện thoại:

Thư điện tử:

conganxaxuanthang@gmail.com

8. Khuyến nông - Thú y

1. Cán bộ Khuyến nông:

Lò Văn Cương

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Cán bộ Thú y:

Vi Văn Thành

Điện thoại:

Thư điện tử:

9. Ban Dân số - KHHGĐ

Trưởng ban:

Vi Thế Vận

Điện thoại:

Thư điện tử:

vithevan@gmail.com

III. CÁC TỔ CHỨC HỘI

1. Hội Chữ thập đỏ

Chủ tịch:

Vi Thị Thỏa

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Hội Nạn nhân CĐDC

Chủ tịch:

Lương Công Tuyên

Điện thoại:

Thư điện tử:

3. Hội Làm vườn - Trang trại

Chủ tịch:

Vi Anh Tám

Điện thoại:

Thư điện tử:

4. Hội Người cao tuổi

Chủ tịch:

Vi Hồng Thao

Điện thoại:

Thư điện tử:

5. Hội Khuyến học

Chủ tịch:

Vi Văn Ngân

Điện thoại:

Thư điện tử:

IV. CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN

1. Trường Mầm non

Hiệu trưởng:

Bùi Thị Thu

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Trường Tiểu học

Hiệu trưởng:

Lang Trọng Hưng

Điện thoại:

Thư điện tử:

3. Trường THCS

Hiệu trưởng:

Lê Trung Bắc

Điện thoại:

Thư điện tử:

4. Trạm Y tế

Trưởng trạm:

Tống Văn Thọ

Điện thoại:

Thư điện tử:

5. HTX Dịch vụ Toàn Thắng

Giám đốc:

Lò Văn Cương

Điện thoại:

Thư điện tử:

I. LÃNH ĐẠO UBND

1.Chủ tịch:

Hoàng Trọng Lưu

Điện thoại:

Thư điện tử:

hoangtrongluu1975@gmail.com

2.Phó Chủ tịch:

Lò Xuân Lập

Điện thoại:

Thư điện tử:

loxuanlap.1977@gmail.com

3.Phó Chủ tịch:

Cầm Bá Kiều

Điện thoại:

Thư điện tử:

cambakieu.vxtx@gmail.com

II. CÁC BAN CỦA UBND

1.Văn Phòng – Thống kê

1.Văn phòng HĐND-UBND:

Bùi Văn Lượng

Điện thoại:

Thư điện tử:

Buivanluong24032604@gmail.com

2.Văn phòng UBND - TĐKT:

Bùi Văn Minh

Điện thoại:

Thư điện tử:

buivanminh1990th@gmail.com

3. Văn thư - Lưu trữ:

Lục Thị Minh

Điện thoại:

Thư điện tử:

minh41cnsh@gmail.com

2. Ban Địa chính

1. Địa chính Đất đai:

Vi Công Văn

Điện thoại:

Thư điện tử:

vicongvanxt@gmail.com

2. Địa chính NLN:

Lê Đình Sơn

Điện thoại:

Thư điện tử:

maianh0123@gmail.com

3. Địa chính Xây dựng - TNMT:

Vi Thành Luân

Điện thoại:

Thư điện tử:

thanhluankt05@gmail.com

3. Ban Tài chính - Ngân sách

1. Kế toán Ngân sách:

Lê Văn Hải

Điện thoại:

Thư điện tử:

4. Ban Văn hóa - Xã hội

1. Văn hóa - Xã hội:

Vi Hồng Quân

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Văn hóa - LĐTBXH:

Lê Doãn Trình

Điện thoại:

Thư điện tử:

doantrinh239@gmail.com

3. Dân tộc - Tôn giáo:

Lê Văn Khái

Điện thoại:

Thư điện tử:

levankhai1977@gmail.com

4. Chuyên trách VH-TDTT:

Vi Thiện Quang

Điện thoại:

Thư điện tử:

5. Cán bộ Phát thanh:

Vi Thị Bắc

Điện thoại:

Thư điện tử:

6. Cán bộ chính sách:

Vi Văn Doãn

Điện thoại:

Thư điện tử:

5. Ban Tư pháp - Hộ tịch

1. Tư pháp - Hộ tịch:

Lương Văn Tiên

Điện thoại:

Thư điện tử:

luongvantientp@gmail.com

2. Tư pháp - Hộ tịch:

Dương Thị Nhàn

Điện thoại:

Thư điện tử:

6. Ban BCHQS

1. Chỉ huy Trưởng:

Lữ Anh Tiến

Điện thoại:

Thư điện tử:

luanhtien72@gmail.com

2.Chỉ huy Phó:

Lương Văn Nhân

Điện thoại:

Thư điện tử:

7. Ban Công an

1. Trưởng Công an:

Lương Văn Ngọ

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Phó Trưởng Công an:

Vi Văn Bình

Điện thoại:

Thư điện tử:

conganxaxuanthang@gmail.com

3. Phó Trưởng Công an:

Lương Xuân Hiệp

Điện thoại:

Thư điện tử:

conganxaxuanthang@gmail.com

8. Khuyến nông - Thú y

1. Cán bộ Khuyến nông:

Lò Văn Cương

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Cán bộ Thú y:

Vi Văn Thành

Điện thoại:

Thư điện tử:

9. Ban Dân số - KHHGĐ

Trưởng ban:

Vi Thế Vận

Điện thoại:

Thư điện tử:

vithevan@gmail.com

III. CÁC TỔ CHỨC HỘI

1. Hội Chữ thập đỏ

Chủ tịch:

Vi Thị Thỏa

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Hội Nạn nhân CĐDC

Chủ tịch:

Lương Công Tuyên

Điện thoại:

Thư điện tử:

3. Hội Làm vườn - Trang trại

Chủ tịch:

Vi Anh Tám

Điện thoại:

Thư điện tử:

4. Hội Người cao tuổi

Chủ tịch:

Vi Hồng Thao

Điện thoại:

Thư điện tử:

5. Hội Khuyến học

Chủ tịch:

Vi Văn Ngân

Điện thoại:

Thư điện tử:

IV. CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN

1. Trường Mầm non

Hiệu trưởng:

Bùi Thị Thu

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Trường Tiểu học

Hiệu trưởng:

Lang Trọng Hưng

Điện thoại:

Thư điện tử:

3. Trường THCS

Hiệu trưởng:

Lê Trung Bắc

Điện thoại:

Thư điện tử:

4. Trạm Y tế

Trưởng trạm:

Tống Văn Thọ

Điện thoại:

Thư điện tử:

5. HTX Dịch vụ Toàn Thắng

Giám đốc:

Lò Văn Cương

Điện thoại:

Thư điện tử: