UBMTTQ - ĐOÀN THỂ

Ngày 27/09/2013 11:09:27

1. UBMTTQ

1.Chủ tịch:

Vi Hồng Quang

Điện thoại:

Thư điện tử:

vihongquang1964@gmail.com

2.Phó Chủ tịch:

Vi Xuân Trường

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Hội Cựu chiến binh

1.Chủ tịch:

Lữ Ngọc Thành

Điện thoại:

Thư điện tử:

2.Phó Chủ tịch:

Hà Văn Tích

Điện thoại:

Thư điện tử:

3. Hội Nông dân

1.Chủ tịch:

Hà Văn Ngoan

Điện thoại:

Thư điện tử:

2.Phó Chủ tịch:

Điện thoại:

Thư điện tử:

4. Đoàn Thanh niên

1.Chủ tịch:

Vi Thế Truyền

Điện thoại:

Thư điện tử:

2.Phó Chủ tịch:

Vi Văn Huấn

Điện thoại:

Thư điện tử:

5. Hội LHPN

1.Chủ tịch:

Lương Thị Lý

Điện thoại:

Thư điện tử:

2.Phó Chủ tịch:

Lê Thị Hiền

Điện thoại:

Thư điện tử:

1. UBMTTQ

1.Chủ tịch:

Vi Hồng Quang

Điện thoại:

Thư điện tử:

vihongquang1964@gmail.com

2.Phó Chủ tịch:

Vi Xuân Trường

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Hội Cựu chiến binh

1.Chủ tịch:

Lữ Ngọc Thành

Điện thoại:

Thư điện tử:

2.Phó Chủ tịch:

Hà Văn Tích

Điện thoại:

Thư điện tử:

3. Hội Nông dân

1.Chủ tịch:

Hà Văn Ngoan

Điện thoại:

Thư điện tử:

2.Phó Chủ tịch:

Điện thoại:

Thư điện tử:

4. Đoàn Thanh niên

1.Chủ tịch:

Vi Thế Truyền

Điện thoại:

Thư điện tử:

2.Phó Chủ tịch:

Vi Văn Huấn

Điện thoại:

Thư điện tử:

5. Hội LHPN

1.Chủ tịch:

Lương Thị Lý

Điện thoại:

Thư điện tử:

2.Phó Chủ tịch:

Lê Thị Hiền

Điện thoại:

Thư điện tử: