THƯỜNG TRỰC HĐND

Ngày 27/09/2013 11:09:27

1. Chủ tịch:

Trương Ngọc Tuân (Phó Bí thư Đảng ủy)

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Phó Chủ tịch:

Vi Tuấn Dương

Điện thoại:

Thư điện tử:

1. Chủ tịch:

Trương Ngọc Tuân (Phó Bí thư Đảng ủy)

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Phó Chủ tịch:

Vi Tuấn Dương

Điện thoại:

Thư điện tử: