Đảng ủy

Ngày 27/09/2013 11:15:17

1. Bí thư:

Lữ Ánh Dần

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Phó Bí thư Thường trực

Trương Ngọc Tuân

Điện thoại:

Thư điện tử:

1. Bí thư:

Lữ Ánh Dần

Điện thoại:

Thư điện tử:

2. Phó Bí thư Thường trực

Trương Ngọc Tuân

Điện thoại:

Thư điện tử: